Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted fromcarly carly viaoskus oskus
4920 4fa5 500

franciscofrancostudios:

Alex Alemany

Reposted fromFlau Flau
0406 05bf 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viasatyrlane satyrlane
5484 b4e6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
5486 2f3a
Reposted fromEtnigos Etnigos
8476 1aa7 500
9366 9c09
Reposted frombearded bearded viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
2870 cc07
Reposted fromgodflesh godflesh viaSzczurek Szczurek
4279 3e8d
Reposted fromkrzysk krzysk viazimnydzienn zimnydzienn
7351 27ae 500
Reposted fromhormeza hormeza
homecoming
Reposted fromcube cube
1836 25d6 500
Reposted from4777727772 4777727772 viapiehus piehus
4730 69f9 500

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viamalinowowa malinowowa
2398 5656 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagregorczykm gregorczykm
1838 93fc 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabisia bisia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl