Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0657 239b 500
Reposted fromink ink viaCannonball Cannonball
6806 5b1b 500
Reposted fromzciach zciach viakasiastrofa kasiastrofa
Reposted fromFlau Flau
7068 4f10
Reposted fromsoftboi softboi viafajnychnielubie fajnychnielubie
5829 980d 500
7600 bc3a 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaoll oll
5862 41f0 500
Reposted frompunisher punisher viaptrck ptrck
4158 b6a9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viaoll oll
6237 7a3d 500
2050 f6a9 500
Reposted fromseverine severine viaescape-artist escape-artist
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda vianieobecnosc nieobecnosc
0680 34eb 500

xcoffees:

brown/modern blog :) 

Reposted frommelanchujnia melanchujnia vianieobecnosc nieobecnosc
Reposted fromdieJulia dieJulia viawyspian wyspian
7570 3570
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Prus.
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
Jesteśmy po prostu dobrymi ludźmi z brzydką przeszłością, szukającymi idealnej przyszłości.
— K.A. Tucker
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl